Autor: Anna Majowicz

e-CMR z podpisem Prezydenta RP

23 kwietnia 2019 roku Prezydent RP podpisał dokument ratyfikacyjny Protokołu dodatkowego do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR dotyczącego elektronicznego listu przewozowego, sporządzonego w Genewie dnia 20 lutego 2008 roku. Dokument ratyfikacyjny został następnie przesłany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, ponieważ to właśnie minister właściwy do spraw zagranicznych gromadzi, rejestruje i przechowuje wszelkie dokumenty związane z umową międzynarodową. Przekazywanie dokumentów ratyfikacyjnych depozytariuszowi umowy należy również do kompetencji Ministra Spraw Zagranicznych.14

->  Raport GUS podsumował polski transport w 2021 roku