Autor: Kamil Zając

Koniec obowiązkowych diet w transporcie międzynarodowym – Senat dał zielone światło

W środę, 12 stycznia, Senat procedował nad rządowym projektem, dostosowującym polskie prawo wymogów unijnego Pakietu Mobilności. Ustawa, wraz z 16 poprawkami Izby Wyższej, została przyjęta jednogłośnie. Jako najważniejsze elementy znalazły się w niej: likwidacja obowiązkowych diet w transporcie międzynarodowym, określenie wymogów siedziby przedsiębiorcy, a także ustalono, korzystniejsze niż w przypadku wersji sejmowej, zasady karania dla firm.

posiedzenie Senatu RP w dniu 12.01.2022
Posiedzenie Senatu RP w dniu 12.01.2022 r., źródło: Kancelaria Senatu

Diety przechodzą do historii

W transporcie międzynarodowym przewoźnicy nie będą już wypłacali kierowcom ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu. Elementy składowe wynagrodzenia, praktykowane wcześniej, wliczy się do pensji zasadniczej. Ideą zmian związanych z Pakietem Mobilności jest, aby kierowcy wykonujący przewozy w innych krajach byli traktowani jak pracownicy delegowani do pracy za granicą. W przypadku przewozów krajowych diety pozostaną dalej na starych zasadach. Ustawodawca doprecyzował też zasady dotyczące przerw i wynagradzania dyżurów kierowców.

Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 7 ust. 1 i 2 Umowy AETR, zalicza się do czasu dyżuru.

uzasadnienie do poprawek Senatu. Uchwała Senatu, o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, s. 9

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 t – 3,5 t z licencją wspólnotową

Chcąc działać na unijnym rynku przewoźnicy dysponujący flotą o mniejszym tonażu, będą zobowiązani do działania na podobnych zasadach, obowiązujących dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Obejmie je ustawa o czasie pracy kierowcy, co wymusi założenie w pojazdach i rejestrację czasu pracy przez tachografy (tachografy II generacji od 1 lipca 2026). Świadczenie przewozów międzynarodowych wymagać będzie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej.

Obowiązek posiadania siedziby przedsiębiorcy

Istotnym elementem, który będzie służył przyszłemu określeniu, z jakiego kraju delegowany będzie kierowca, jest rzeczywista i stała baza eksploatacyjna jego firmy. Tam też firma musi przechowywać oryginały wymaganych dokumentów.

Baza eksploatacyjna – miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy.

poprawka nr 1 Senatu. w art. 1 w pkt 4, pkt 21a ustawy o zmianie ustawy transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Co więcej, debata w Senacie dotyczyła liczby miejsc postojowych w bazie. Początkowo ustawodawca określił jej liczbę aż na 1/2 pojazdów posiadanych przez przewoźnika. Po apelach organizacji zrzeszających przewoźników, udało się zmniejszyć wymóg do 1/3 floty, zgłoszonej przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie. Jest to uzasadniona zmiana, ponieważ pojazdy są w ciągłym ruchu i utrzymywanie takiej rezerwy generowałoby duże koszty operacyjne.

->  Koboty w służbie logistyki

Kary będą mniej dotkliwe

Podstawowym założeniem było karanie jedynie za niedostosowanie się do nowych unijnych zasad.

Uzupełnienie wykazu kar za naruszenia warunków wykonywania przewozu drogowego o nowe pozycje wynikające z przepisów unijnych zawartych w Pakiecie Mobilności I. Do czasu przeprowadzenia gruntownej analizy dotychczasowego systemu kar, powinny one pozostać na obecnie obowiązującym poziomie.

uzasadnienie do poprawek Senatu. Uchwała Senatu, o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, s. 13

Np. w przypadku dopuszczenia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t do 3,5 t, których dopuszczalna masa całkowita została przekroczona:
a) 500 zł – poniżej 5% dopuszczalnej masy pojazdu;
b) 1000 zł za przekroczenie 5% – 10%;
c) 1500 zł (10% – 20%)
d) oraz 2000 zł za co najmniej 20%.

era diet dobiegła końca w transporcie międzynarodowym

Osoba fizyczna może zarządzać transportem

Ważną zmianą zaproponowaną przez Senat jest dopuszczenie w osób fizycznych do zarządzania transportem. Przedsiębiorca może zawrzeć umowę z osobą fizyczną, spełniającą warunki zawarte w rozporządzeniu.

Senat umożliwił każdemu przedsiębiorcy wyznaczanie osoby fizycznej do wykonywania zadań zarządzającego transportem. Dotychczas uprawnienie to przysługuje tylko mikroprzedsiębiorcy, choć rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 nie przewiduje takiego ograniczenia.

uzasadnienie do poprawek Senatu. Uchwała Senatu, o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, s. 12

Cross-trade i kabotaż to pensja danego kraju UE

Nie każdy przejazd międzynarodowy oznacza płacę na zasadach danego kraju. Tylko przewozy typu cross-trade i kabotażowe podlegają delegowaniu pracownika. Wyłączenie z delegowania będzie dotyczyło tranzytu, a także przewozów bilateralnych, z i bezpośrednio do danego kraju UE. Co więcej, dozwolone będą maksymalnie 2 dodatkowe operacje, dokonywane w trakcie przewozu bilateralnego. Pozwolą na utrzymanie wyłączenia z traktowania kierowcy, jako pracownika delegowanego do innego kraju. Dla przykładu, wracając do Polski z innego państwa, możliwe będzie doładowanie się po drodze. Należy też pamiętać o każdorazowym rejestrowaniu przekroczenie granicy w tachografie.

->  Niebezpieczne ładunki w 2023 roku

Jedna platforma dla całej Unii

Zgłaszanie i delegowanie kierowców zostanie ujednolicone dla całej Unii Europejskiej. Odrębne systemy w poszczególnych krajach przejdą do lamusa. Każdy przewoźnik zobligowany zostanie do założenia indywidualnego konta na portalu IMI (system wymiany informacji na rynku wewnętrznym). Zgłoszenie dla każdego kierowcy delegowanego w module Road Transport – Posting Declaration, ważne będzie 6 miesięcy. Co więcej, trzeba będzie wykonać je osobno do każdego kraju. Dozwolone będzie kopiowanie tego samego zgłoszenia. Oprócz danych podstawowych, przewoźnik wskaże rodzaj przewozów (kabotaż i cross-trade). Na końcu system wygeneruje kod QR dla danego kursu. Możliwa też będzie edycja wpisanej pozycji, z zachowaniem tego samego kodu QR. W każdej chwili przewoźnik będzie miał dostęp do historii edycji zgłoszenia.

Implementacja Pakietu Mobilności na finiszu

Teraz poprawkami musi się zająć Izba Niższa. Zważywszy na jednomyślność ugrupowań Senacie, istnieje prawdopodobieństwo, że ustawa nie natrafi w Sejmie na większe przeszkody i zostanie szybko przyjęta. Później niezbędny będzie jedynie podpis Prezydenta. Zostało już niewiele czasu, ponieważ zgodnie z unijnymi regulacjami, zasady Pakietu Mobilności muszą wejść w życie 2 lutego 2022 roku

Pełna lista poprawek Senatu (link)