Autor: Kamil Zając

Ustawowe zmiany w transporcie na czas wojny na Ukrainie

21 marca do Sejmu wpłynął rządowy projekt „ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”. W założeniu ma on ułatwić podróż uchodźców, a także przepływ pomocy humanitarnej, pomiędzy Polską, a Ukrainą. W projekcie znalazło się też kilka, ważnych dla branży TSL rozwiązań, dotyczących kierowców w transporcie międzynarodowym. Przedłużono do końca bieżącego roku ważność świadectw kierowców, które wygasły po 24 lutego.

Projekt ustawy trafił do Sejmu 21 marca

Większość przepisów dotyczy branży kolejowej

Zważywszy na duży ruch, a tym samym zwiększoną pracę przewozową, proponowane regulacje w szczególności objęły pasażerskich przewoźników kolejowych. Postuluje się zawieszenie opłat w dostępie do infrastruktury, dla pociągów, które zostaną podstawione spoza rocznego rozkładu jazdy. Zwiększono także elastyczność w zakresie pracy maszynistów.

Planowane jest dopuszczenie do prowadzenia pociągów pasażerskich przez maszynistę posiadającego uprawnienia ograniczone wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych tym samym typem pojazdu, na który maszynista ma autoryzację na prowadzenie pociągów towarowych.

uzasadnienie do projektu ustawy

Świadectwa kierowców ważne do końca roku

W projekcie wsparto także polskich przewoźników drogowych, prowadzących międzynarodowy transport towarowy, zatrudniających kierowców z Ukrainy. Wszystkie świadectwa kierowców, które utraciły ważność od dnia 24 lutego 2022 r. zostaną przedłużone do 31 grudnia 2022 r. (artykuł 11). Przedłużenie będzie dotyczyło świadectw już wydanych.

Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie wydawał świadectwa kierowców dla obywateli Ukrainy na wniosek przedsiębiorcy z datą ważności do dnia 31 grudnia 2022 r., co pozwoli na ich uznawanie przez służby kontrolne państw członkowskich. Wniosek powinien zawierać oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, numer świadectwa kierowcy oraz oświadczenie przedsiębiorcy, że warunki, na jakich zostały wcześniej wydane dokumenty, nie uległy zmianie.

uzasadnienie do projektu ustawy

Ukraińskie prawa jazdy bez konieczności wymiany

W celu zapewnienia swobody poruszania się obywatelom Ukrainy po terytorium naszego kraju, planuje się zawieszenie do 31 grudnia 2022 r. obowiązku wymiany ukraińskiego prawa jazdy na prawo jazdy Polskie, po 6 miesiącach od daty uzyskania prawa stałego lub czasowego pobytu. Dodatkowo w art. 13, ust. 2 ukraińskie prawa jazdy, których termin ważności upłynął, będą do końca roku traktowane, jako pełnoprawne dokumenty honorowane w Polsce.

->  PITD członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP

Ustawa potrzebna od zaraz

W celu kompleksowego objęcia wsparciem uchodźców, już od momentu rozpoczęcia działań wojennych, postanowiono maksymalnie skrócić vacatio legis. Aktualnie projekt ustawy trafił do Sejmu i będzie procedowany. Po zakończeniu procedury legislacyjnej, planowane regulacje zostaną wprowadzone w życie z dniem ich ogłoszenia. Dodatkowo będą obejmowały osoby, które przyjechały z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022.

Branża TSL apeluje do władz o większe wsparcie

W związku z projektem ustawy, pojawiły się także pierwsze głosy organizacji branżowych. Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” wystosował 16 marca, apel do Ministra Infrastruktury o kompleksowe wsparcie branży, w związku zaistniałym kryzysem. Zawierają się one w siedmiopunktowym stanowisku:

  1. wprowadzenie rekompensaty strat ponoszonych przez przewoźników wynikających z braku możliwości wykonywania przewozów międzynarodowych w kierunku wschodnim (Ukraina, Białoruś, Rosja) ze środków Funduszu Pomocy,
  2. wprowadzenie mechanizmu refundacji darmowych przejazdów realizowanych dla obywateli Ukrainy, poniesionych przez przewoźników drogowych wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób,
  3. rozszerzenie proponowanych w projekcie ustawy odstępstw od warunków zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych także na krajowy transport drogowy osób, co umożliwiłoby np. dodatkowy postój przy centrum pomocy uchodźcom, przy dworcach kolejowych nie ujętych w zezwoleniu etc.,
  4. wprowadzenie tymczasowego uproszczonego rozwiązania w zakresie przewozów międzynarodowych Ukraina-Polska, umożliwiającego współpracę polskim przewoźnikom drogowym osób z partnerami ukraińskimi innymi niż wskazani w ramach wydanego zezwolenia.
  5. wprowadzenie tymczasowych, uproszczonych zasad dostępu do zawodu kierowcy wykonującego zarobkowe przewozy drogowe, polegających na skróceniu czasu trwania zajęć realizowanych podczas kwalifikacji wstępnej oraz szkoleń okresowych,
  6. rekompensaty związanej ze skokowym wzrostem cen paliw, polegającej na zwrocie różnicy pomiędzy obecną rynkową ceną paliwa i ceną sprzed dnia 24 lutego 2022 r.,
  7. uzupełnienia obowiązujących przepisów prawnych o odpowiednie uregulowanie kwestii dokumentów pobytowych dla kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, w tym wskazanie krajowego organu administracji rząd
->  Pomorski Kongres Transportu Intermodalnego