Polityka prywatności

1.Oświadczenie o prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności jest stosowana przez Polski Instytut Transportu Drogowego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 698738, NIP: 8961573178, REGON: 368497165, (dalej: Administrator).

2. Polityka Prywatności ma zastosowanie do osób (dalej: Użytkowników) korzystających z serwisu internetowego https://pitd.org.pl/ (dalej: Serwis) i nie obejmuje stron internetowych oraz usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w Serwisie. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne u każdego z dostawców usług zewnętrznych odrębnie. Administrator zaleca każdorazowe zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami na stronach dostawców.

2. Administrator przetwarza dane osobowe:

a. w celu dostarczania Użytkownikowi Serwisu, tj. wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. w celu obsługi Użytkownika, w szczególności udzielania odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
c. w celu przesłania biuletynu informacyjnego Administratora dotyczącego zmian w oprogramowaniu, Regulaminie oraz innych dokumentach Administratora, na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. w celu przekazywania Użytkownikowi informacji dotyczących usług, jeśli Użytkownik wykaże zainteresowanie –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
e. w celach marketingowych w tym w celu przesyłania Użytkownikowi korespondencji typu newsletter – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
f. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania z Serwisu, a także ich preferencji,
g. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

h. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w celu przesyłania Użytkownikowi, za jego zgodą, informacji na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem Serwisu lub maila w postaci kampanii informacyjnych lub reklamowych. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich treści wysyłając wiadomość na adres instytut@pitd.org.pl(tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej). Cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili i pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem.

i. Po cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej Użytkownikowi mogą być przesyłane wiadomości w ramach biuletynu informacyjnego, dotyczące zmian w oprogramowaniu, Regulaminie oraz innych dokumentach Administratora (treści nie będące informacją handlową).

3. Odbiorcy danych

1. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych mogą być spółki, a także podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego i administracyjnego dla realizacji usług, jak np. dostawcy usług IT i podmioty zajmujące się Serwisem. Administrator dochowuje należytej staranności przy przekazywaniu danych osobowych stosując środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).

2. Bez zgody Użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane (innym niż wyżej wymienione) podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuję na skutek prawnie uzasadnionego żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).

4. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, ich poprawiania i uaktualniania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika Administrator zrealizuje wskazane prawa na podstawie przepisów prawa. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Użytkowników dotyczące danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora. Administrator umożliwia korygowanie większości danych osobowych samodzielnie przez Użytkownika poprzez edycję konta.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. W zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę – Administrator będzie je przetwarzać do czasu jej wycofania. Z kolei dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane maksymalnie do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto dane nie będą przetwarzane jeśli nie będą już niezbędne do celu, w związku z którym zostały zebrane.

6. Pliki Cookie

Administrator oraz podmioty trzecie (Partnerzy) wykorzystują tak zwane pliki „cookies” do śledzenia wizyt Użytkowników w Serwisie, zapisywania ich zainteresowań i preferencji, jak np. tematyka artykułów, sposób korzystania z Serwisu, w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty (Partnerzy) korzystają z plików cookies przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Administrator (first party cookie) oraz jego Partnerzy (third party cookie)  wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu Administrator oraz Partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Administrator może przekazywać dane o Użytkownikach zabrane za pomocą plików cookies podmiotom trzecim (Partnerom) m.in. w celu dostarczania spersonalizowanej reklamy. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych (w tym przekazanie Partnerom) w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika.

Możliwe jest wyłączenie lub wykasowanie plików cookie w przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika, jednak może to utrudniać korzystanie ze wszystkich możliwości Serwisu. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w Serwisie.

7. Dane w Google Analytics

Ruch na stronach Administratora monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą nigdy udostępniane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich.

8. Portale społecznościowe

1. W Serwisie mogą znaleźć się wtyczki portali społecznościowych m.in.: Facebook, Instagram, Linkedin etc. W związku z umieszczeniem ich w Serwisie, Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest zapoznać się z treścią polityk prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony jego danych osobowych przez te podmioty.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (min. Facebook, Linkedin). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu marki i produktów.

9. Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

a. stosuje szyfrowanie SSL,
b. umożliwia dostęp do konta jedynie po wpisaniu prawidłowego loginu i hasła (zalecane jest ustawianie haseł składających się z min. 6 znaków i zawierających duże i małe litery, znaki specjalne i cyfry), które Użytkownik powinien zachować w tajemnicy,
c. kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
d. udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku powierzenia danych – umowami powierzenia danych.

10. Przesyłanie danych osobowych Poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego, zapewnianego przez prawo europejskie. Mając to na uwadze Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko, gdy jest to niezbędne. W przypadku takiego transferu Administrator zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przede wszystkim poprzez:

a. przekazywanie danych osobowych do państw, w odniesieniu do których została wydana decyzja Komisji Europejskiej uznająca dane państwo za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych,
b. stosowanie wydanych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych,
c. stosowanie innych adekwatnych zabezpieczeń.

11. Oświadczenie dotyczące Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności weszła w życie z dniem 30.04.2019 r. Możemy od czasu do czasu aktualizować Politykę Prywatności aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach i standardach przetwarzania informacji. Takie modyfikacje mogą odbywać się bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie. Jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany istotne modyfikujące zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownik może zostać o nich powiadomiony pocztą elektroniczną lub za pomocą powiadomienia udostępnionego na stronie internetowej. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie https://pitd.org.pl/polityka-prywatnosci/ wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

12. Informacje kontaktowe

W razie pytań lub uwag odnośnie Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem: Polski Instytut Transportu Drogowego, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, e-mail: instytut@pitd.org.pl.