Tag: Rzecznik MSP

Raport nt. kar w systemie SENT

Podczas 16. posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Transportu przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprezentowany został raport ,,System SENT. Problematyka nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców”. Publikacja ma na celu zainicjowanie dyskusji przedsiębiorców z administracją publiczną w zakresie filozofii nakładania kar na przedsiębiorców.

POBIERZ RAPORT

Powodem powstania raportu były napływające do Rzecznika MŚP sygnały i sprawy interwencyjne, z których wynika, że karami pieniężnymi obciążani są także uczciwi przedsiębiorcy, którzy popełnili drobne uchybienia formalne w zgłoszeniach w systemie SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). 

Rzecznik MŚP podkreśla, że funkcjonujący od ponad trzech lat system, okazał się bardzo skutecznym narzędziem walki z wyłudzeniami podatkowymi. Dzięki objęciu monitoringiem transportu tzw. towarów wrażliwych (czyli towarów, które najczęściej są przedmiotem wyłudzeń podatkowych i obrotu w szarej strefie, takich jak np. paliwo, alkohol czy susz tytoniowy), udało się skutecznie wyeliminować lub bardzo ograniczyć niekorzystną dla budżetu Państwa przestępczość podatkową.

Nie negujemy samej idei ustawy. Wymaga ona jednak zmian, ponieważ jej obecne zapisy i praktyka ich stosowania uderzają także w uczciwych przedsiębiorców, którzy są karani za drobne błędy w zgłoszeniach SENT równie surowo jak przestępcy, nieproporcjonalnie do wagi przewinienia – zaznacza Adam Abramowicz.

Publikacja dotyczy w głównej mierze przypadków, w których, zdaniem Rzecznika MŚP, dochodziło do naruszeń i nieprawidłowości w zakresie nakładania na przedsiębiorców kar pieniężnych na podstawie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. – Mam nadzieję, że przykłady te będą asumptem do rozpoczęcia konstruktywnej dyskusji środowiska przedsiębiorców z przedstawicielami administracji publicznej na temat racjonalnego nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców sektora MŚP – wyraził nadzieję rzecznik Abramowicz. 

Na 44-stronicowy raport składa się 7 rozdziałów. Poza genezą powstania samego systemu, obowiązkach wynikających z ustawy, odpowiedzialności za ich naruszenie czy kontroli przewozu towarów, znajduje się w nim studium przypadków, stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i rekomendacje. 

Raport zaprezentowali jego autorzy: Paweł Satkiewicz – główny konsultant w Biurze Rzecznika MŚP oraz Kamil Rybikowski – radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikacja powstała przy wsparciu członków Zespołu Roboczego ds. Transportu Rady Przedsiębiorców, do którego przynależy Polski Instytut Transportu Drogowego. Cenne uwagi wniósł także Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów.

Interwencja Rzecznika MŚP w sprawie ustawy SENT

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców napływają wnioski o interwencję w sprawach SENT. W wielu zgłoszonych przypadkach doszło do naruszenia praw przedsiębiorców (głównie przewoźników) w zakresie nakładania kar pieniężnych. 

W ocenie Adama Abramowicza celem uchwalenia ustawy SENT była walka z mafiami paliwowymi. Niestety, praktyka przewoźników pokazuje, iż obecnie realizowany jest głównie cel fiskalny – tj. zwiększanie wpływów budżetowych z tytułu kar pieniężnych przewidzianych w ustawie SENT, nakładanych na podstawie niekiedy banalnych uchybień przedsiębiorców. Ponadto, z doświadczeń Wydziału Interwencyjno-Procesowego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wynika, iż możliwość, którą przewiduje ustawa SENT, odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej (m.in. z powodu ważnego interesu przedsiębiorcy lub interesu publicznego) praktycznie nie jest stosowana przez organy celno-skarbowe i podatkowe.

W związku z powyższym Rzecznik MŚP zwraca się z prośbą o nadsyłanie na adres: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl zanonimizowanych przypadków bezzasadnego nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców związanych z nieprawidłowościami w zgłoszeniach SENT. Na ich podstawie Rzecznik MŚP przygotuje raport, dotyczący patologicznych praktyk organów podatkowych oraz celno-skarbowych związanych z realizacją zapisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Celem raportu jest zidentyfikowanie najbardziej problematycznych regulacji ustawy SENT.

WAŻNE!

W opisie przypadku należy wskazać za jakie naruszenie została nałożona kara pieniężna, w jakiej wysokości oraz na podstawie którego przepisu ustawy SENT. Ponadto, należy zaznaczyć, czy w sprawie decyzja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i jakie ewentualnie było rozstrzygnięcie WSA/NSA. 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 10 maja 2020 r. 

Jednocześnie Biuro Rzecznika MŚP pozostaje otwarte na Państwa przemyślenia, uwagi i propozycje w zakresie dotychczasowego stosowania kar z ustawy SENT oraz ewentualnych zmian legislacyjnych. 

Tarcza Antykryzysowa w działaniu – relacja z wideokonferencji Rzecznika MŚP

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zorganizowało wideokonferencję poświęconą Tarczy Antykryzysowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstw oraz członkowie Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku MŚP, do których przynależy Polski Instytut Transportu Drogowego

– Małe i średnie przedsiębiorstwa są sercem gospodarczym Polski, dlatego każdemu z nas powinno zależeć na tym, aby ich trudna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa, poprawiła się – rozpoczął konferencję Adam Abramowicz. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaznaczył, że aby doszło do zmian, potrzebna jest wzajemna współpraca. – Bez wspólnych działań rządu, samorządów i Rady Przedsiębiorców, bez wspólnego głosu, nie uda nam się uratować tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw – podkreślił. 

Uczestnicy wideokonferencji mieli możliwość obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Biuro Rzecznika MŚP, na której znalazły się najważniejsze propozycje pomocy przedsiębiorcom zawarte w programie Tarczy Antykryzysowej. – Wyodrębniliśmy pięć zasad: zwolnienie z ZUS, 40-40-20, postojowe – dopłata dla pracowników, mikro-pożyczka oraz postojowe – dopłata dla przedsiębiorców – wyliczał Kamil Rybikowski, radca Rzecznika MŚP. W prezentacji przedstawione zostały także inne regulacje oraz lista terminów, które zostały przesunięte.  

Jako pierwsza z zaproszonych gości, głos zabrała Agata Wiśniewska – Półtorak, Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Główne zadania, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował w ramach Tarczy Antykryzysowej, to ustalenie i wypłata świadczenia postojowego oraz obsługa wniosków o zwolnienie z opłacenia składek. Istnieje także możliwość udzielenia ulg w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej. Ponadto, w dalszym ciągu można korzystać z dotychczasowych rozwiązań ZUS – mianowicie z zawieszenia spłaty trwających układów ratalnych lub rozkładania na raty należności, których teraz Państwo nie możecie regulować z odroczonym terminem płatności – mówiła Agata Wiśniewska – Półtorak.  Jak dodała, wszystkie informacje nt. form pomocowych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych znaleźć można na stronie internetowej ZUS. – Tam jest komplet informacji i materiałów, łącznie z przykładami w jaki sposób można z tych form pomocy skorzystać. Zamieszczone zostały również formularze, za pomocą których można ubiegać się o poszczególne rozwiązania. Zachęcamy, aby korzystać z tych formularzy na swoim profilu PUE, ponieważ tam już system weryfikuje i sprawdza poprawność wypełnienia danych. Przedsiębiorców, którzy nie korzystają z PUE prosimy, by w przekazywanych formularzach w formie papierowej, podać informacje z adresem mailowym oraz numerem telefonu – w ten sposób łatwiej będzie komunikować się z osobami, których wnioski wymagać będą wyjaśnienia – tłumaczyła Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na zakończenie dodała, że już podczas pierwszego dnia blisko 6 tys. wniosków o oświadczenia postojowe złożyły osoby prowadzące działalność gospodarczą, 135 wniosków wpłynęło od osób, które wykonują umowy cywilnoprawne, a największym zainteresowaniem cieszą się wnioski o zwolnienie z opłacania składek, których złożono już ok. 20 tys. 

Wypowiedź Agaty Wiśniewskiej – Półtorak skomentował Adam Abramowicz. – Chciałbym dodać, że na podstawie dzisiejszych przepisów jest możliwe nie tylko rozłożenie składek na raty i odroczenie terminu płatności, ale można także składać wnioski o ich umorzenie. Co prawda, rzecznik ZUS powiedział, że pandemia nie jest podstawa do umorzeń, natomiast my się z tym nie zgadzamy i mamy już przygotowaną podstawę prawną oraz wyroki sądów w tej sprawie i chcemy zaapelować do przedsiębiorców, by takie wnioski o umorzenia składali. Biuro Rzecznika MŚP wyszło także z inicjatywą #RatujBiznes. Przez naszą stronę mają Państwo możliwość skontaktowania się z radcami prawnymi, jak i doradcami podatkowymi, którzy nieodpłatnie udzielą pomocy w wypełnianiu wniosków – podkreślił Rzecznik MŚP. 

Anna Ulewska – Marciniak, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaznaczyła, że podobnie jak ZUS, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało świadczenia postojowe oraz zwolenienia z opłacenia składek i opłaty prolongacyjnej.

Roland Budnik, Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy mówił o wnioskach mikroprzedsiębiorców o pożyczkę na pokrycie kosztów działalności gospodarczej. – Wnioski wraz z umowami można składać w formie elektronicznej, ale jeśli nie mamy takiej możliwości, w przedsionku naszej siedziby zainstalowaliśmy wrzutnie na dokumenty, które w ciągu kilku dni zostaną rozpatrzone. Kiedy wyczerpie nam się limit pieniężny z tegorocznego Funduszu Pracy, mamy zapewnienie na ich pokrycie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To dobrze rozwiązana sprawa – ocenia Roland Budnik. Jak dodaje, na rozwiązanie kolejnej, czyli dofinansowania części wynagrodzeń dla pracodawców trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. – Na ten moment nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej informacji, poza tą, że są to pieniądze ze środków Unii Europejskiej, konkretnie z programu ,,Power” i z regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw. W przyszłym tygodniu na pewno jakieś informacje z Ministerstwa uzyskamy – zapewnia Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. 

Bernadeta Skóbel, Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich wspomniała o próbie ujednolicenia działań jednostek samorządu terytorialnego poprzez swoje strony internetowe. – Informacje o tym, jakie możliwości wsparcia czekają na przedsiębiorców i jakie obowiązki stoją po stronie samorządu terytorialnego, kierujemy przede wszystkim do urzędów, starostw i powiatowych urzędów pracy. Oczywiście Państwo też z tych informacji możecie skorzystać, gdyż są one powszechnie dostępne – zapewniła Bernadeta Skóbel.  

Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odniosła się do słów Rolanda Budnika. – Faktycznie urzędy pracy za chwilę uruchomią nabory na te dodatkowe instrumenty, o których mówił pan dyrektor Budnik. Będą to instrumenty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wspomnianego programu ,,Power” i w programach regionalnych. Od wczoraj powiatowe urzędy pracy wypłacają pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Dyrektorzy otrzymali ogólne informacje na ich temat, narzędzia otrzymają dziś. Natomiast trwa jeszcze porozumienie z Komisją Europejską w sprawie środków finansowych i zwiększenia alokacji. Z informacji, które dziś uzyskaliśmy z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wiemy, że alokacja z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zwiększona o ponad 2 mld złotych – zaznaczyła Ewa Flaszyńska. 

Prezydent Chełma Jakub Banaszek, wspomniał o możliwości umorzenia podatku od nieruchomości. – Tarcza Antykryzysowa pozwala samorządom na dokonanie bardzo istotnych zmian. Mamy możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości. Musi się to jednak odbywać na wniosek. Co prawda ustawa nie wprowadza takiego ograniczenia, natomiast my, jako organy kontrolujące, możemy dostosować się do próśb wypełnionych we wnioskach przedsiębiorców. Na mocy odrębnych przepisów, jako samorząd możemy także zawieszać lub rozkładać na raty samorządowe czynsze lokalowe – zaznaczył prezydent Chełma i zwrócił się do Rzecznika MŚP, by pochylił się nad propozycją, aby zwolnić samorządy z podatku VAT, w zamian za przekazanie tych środków na pomoc przedsiębiorcom. – Każde środki, które moglibyśmy kierować w tym momencie na wsparcie przedsiębiorców, szczególne lokalnie, mogą uratować wiele miejsc pracy i nie doprowadzić do bankructwa małych i średnich przedsiębiorstw – akcentował Jakub Banaszek. 

Alina Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówiła o wsparciu w zakresie ochrony miejsc pracy. – Przygotowaliśmy projekt mikropożyczki dla przedsiębiorców na kwotę 5 tys. zł. W urzędach pracy zostało złożonych już ponad 1400 wniosków. Pracodawcy są zainteresowani również wsparciem realizowanych w  ramach funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. To zadanie na dzień dzisiejszy realizują wojewódzkie urzędy pracy, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie – podsumowała działania minister Alina Nowak. 

Artur Grajewski, Z-ca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego zaznaczył, że choć Ministerstwo Sprawiedliwości nie przygotowało rozwiązań stricte adresowanych do sektora MŚP, to siłą rzeczy wszystkie regulacje w Tarczy Antykryzysowej, dotyczą tych podmiotów.  – Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na regulacje dotyczące zawieszenia biegu terminów sądowych i postępowań egzekucyjnych, jak również regulacje dotyczące braku rozpoczęcia tego biegu, czyli wszystkie terminy na zaskarżania orzeczeń, czy też czynności komornika, które mogą mieć znaczenie dla podmiotów sektora MŚP, te terminy swojego biegu nie rozpoczną. Rozpoczną dopiero po ustaniu tej nadzwyczajnej sytuacji, która ma miejsce. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które, miejmy nadzieje, w jakiś sposób ulżą podmiotom również z sektora MŚP. Mam tu na myśli również rozwiązania z dziedziny prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – wyraził nadzieję Artur Grajewski. 

Jaki ostatni wypowiedział się Wojciech Paluch, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. – Praca nad Tarczą Antykryzysową była trudna ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację. Z godziny na godzinę, biorąc pod uwagę różne postulaty, ustawa ulegała zmianie. Niestety nie wszystkie postulaty udało nam się uwzględnić, ponieważ zależało nam na tym, aby Tarcza Antykryzysowa jak najszybciej weszła w życie, by była szkieletem do dalszych prac, a przedsiębiorcy jak najszybciej otrzymali pomoc. Musimy dalej bacznie obserwować i reagować na to, co się dzieję, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna – podsumował spotkanie Wojciech Paluch. 

Relacja z VI Posiedzenia Rady Przedsiębiorców z udziałem PITD

17 października br., podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, odbyło się VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, który przynależy do Zespołu Roboczego ds. Transportu, jednej ze 155 organizacji wchodzących w skład Rady Przedsiębiorców.

Myślę, że każdy z nas chce, aby sytuacja przedsiębiorców i Krajowej Administracji Skarbowej była w Polsce na takim poziomie, jaki jest u naszych sąsiadów z zachodu – rozpoczął spotkanie Adam Abramowicz. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaznaczył, że aby doszło do zmian, potrzebna jest wzajemna współpraca. – Praktyka wskazuje, że nie tylko Ministerstwo Finansów, ale przede wszystkim wy jesteście kluczem do dobrych zmian w Polsce! – podkreślił.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia filmu o działalności Zespołów Roboczych, których zadaniem jest wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowanie sytuacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadku wymagających interwencji oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

Głównym tematem poruszonym podczas obrad była kwestia stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Dr Radosław Bulejak, ekspert Business Center Club i przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Podatków i danin quasi-podatkowych w Radzie Przedsiębiorców, przywołując sześć podstawowych zasad wynikających z ustawy o Prawie przedsiębiorstw zaprezentował przypadki naruszeń, do jakich zaliczył m.in. długość postępowań kontrolnych. – Z danych statystycznych Ministerstwa Finansów wynika, że ponad 4500 postępowań kontrolnych trwało powyżej dwóch lat. To zdecydowanie za długo – podkreślił dr Radosław Bulejak. Jego zdaniem dobre rezultaty przyniosłoby wprowadzenie zespołów zajmujących się oceną zasadności wszczynania postępowania podatkowego, wydawania decyzji, składania skarg kasacyjnych na poziomie Izb Administracji Skarbowej oraz losowe przydzielenie spraw do oceny dwóm niezależnym osobom z tych zespołów, ewentualnie trzeciej w przypadku rozbieżności w ocenie.

Ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa Jerzy Martini dodał, że w systemie oceny urzędników skarbowych kluczowe są kadry. – Bez istotnej zmiany funkcjonowania kadr nic się nie zmieni. O ile skarbówka dosyć skutecznie eliminuje oszustów spośród przedsiębiorców, o tyle w drugą stronę, niestety ,,czarne owce” dosyć nieźle funkcjonują w administracji i nie ma zbytnio pomysłu na to, co z nimi zrobić. Stąd pomysł, aby wprowadzić pewne mechanizmy, które premiowałyby właśnie pozytywne i zgodne z prawem działania Adminsitracji Skarbowej, a z drugiej piętnowały działania negatywne – mówił Martini.

Do wypowiedzi, w imieniu całego resortu – zarówno Ministerstwa Finansowego, jak i Krajowej Administracji Skarbowej – odniósł się dr hab. Leszek Bielecki, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Wskazał, że widzi dużo większą przestrzeń na to, by naczelne zasady, które wyrażone są w Konstytucji Biznesu, a które notabene w znacznej części pokrywają się z zasadami juz zawartymi w ordynacji podatkowej, były bardziej wyartykułowane tak w stanowieniu prawa, jak i jego stosowaniu.

Uczestników posiedzenia zaciekawił także temat reprezentacji interesów MŚP w Brukseli. – 70 proc. obowiązującego w Polsce prawa zależy od tego, co dzieje się w Unii Europejskiej. To co w Unii Europejskiej określane jest jako SME (ang. Small and medium-sized enterprises), czyli nasz odpowiednik MŚP jest mocno w Brukseli reprezentowany przez inne państwa, tym lepiej, że zdecydowaliśmy się dołączyć – mówił Grzegorz Piątkowski, Dyrektor Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków w Biurze Rzecznika. Siedziba reprezentacji, która swoją działalność w Brukseli rozpocznie z dniem 3 listopada, znajduje się w dotychczasowej siedzibie polskiego centrum lobbingowego Business&Sience Poland, przy Rue Belliard 40. Piątkowski wyjaśnił na czym polegać będzie praca naszych reprezentantów w Brukseli. – Po pierwsze na informacji, abyśmy wiedzieli dokładnie co i kiedy się odbywa i na jakie ewentualne zagrożenia warto być przygotowanym – tłumaczy. Kolejnymi kwestiami są: inicjowanie korzystnych zmian i blokowanie tych niekorzystnych.

Pod koniec spotkania Rzecznik MŚP wręczył zaproszonym na konferencję organom Administracji Skarbowej pamiątkowe, oprawione pięć zasad Konstytucji Biznesu. – Konstytucja Biznesu to zespół ustaw, z którego ducha wynika zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada rozstrzygania niejasności, których nie da się usunąć na korzyść przedsiębiorcy, zasada pewności prawa i zasada proporcjonalności. Te i kilka innych zasad będziemy wprowadzać w życie! – podsumował VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP Adam Abramowicz. 

Posiedzenie zespołu ds. transportu przy Rzeczniku MŚP

3 października w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Transportu. Po raz pierwszy w spotkaniu udział wzięli członkowie Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, tym samym dołączając do 17 organizacji wschodzących w skład Zespołu.

Zwrot akcyzy

Nasza grupa obejmuje w swojej nazwie transport, ale w rzeczywistości to spektrum jest dużo szersze – rozpoczął posiedzenie Andrzej Bogdanowicz, przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Transportu. Prowadzący zarysował aktualną sytuację branży transportowej. Poruszył m.in. temat zwrotu podatku akcyzowego zakupionego paliwa na cele użytkowe. – Rzecznik MSP wysłał do ministra finansów pismo w tej sprawie, na który, niestety, otrzymaliśmy odpowiedź negatywną. Ministerstwo Finansów nie widzi możliwości, aby wprowadzić zwrot akcyzy w życie. Szkoda, bo w innych państwach go uzyskujemy – mówił przewodniczący Zespołu.

Redukcja dwutlenku węgla

Wśród omawianych problemów branży transportowej pojawił się także temat przepisów unijnych dotyczących ograniczenia emisji CO2 z transportu ciężkiego. – Polscy przewoźnicy, na każdym kroku są sekowani, począwszy od  niemieckich i francuskich przepisów o płacy minimalnej, skończywszy na niekorzystnym prawie unijnym ,,Pakiet Mobilności”. Ograniczenie emisji Co2 może być niestety gwoździem do trumny – stwierdził  Andrzej Bogdanowicz. Do tematu odniósł się  prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego (PITD), Marcin Wolak.

Redukcję dwutlenku węgla  moglibyśmy wykorzystać, jako argument przeciwko niektórym zapisom zawartym w Pakiecie Mobilności, takim jak, m.in. przepis o powrotach do kraju pochodzenia. De facto przełoży się to na mniejszą możliwość realizacji przewozów kabotażowych i kursowaniu tzw. pustych przebiegów, a co za tym idzie – na zwiększenie emisji CO2 do atmosfery. To ukazuje hipokryzje polityków unijnych – mówił Marcin Wolak. Prezes PITD zwrócił także uwagę na problem związany z brakiem zawodowych kierowców. – Państwo powinno przygotować zestaw ułatwień i działań, które pozwoliłyby na dynamiczne dopasowywanie się do zmieniającego się rynku pracy. Potrzebne jest wejście na ścieżkę profesjonalizacji, zarządzania talentami i zwiększenia kompetencji kadr. Skorzystałaby na tym cała gospodarka – tłumaczył, dodając, że nie ma potrzeby tworzenia nowych instytucji. – Potencjał leży w tych już istniejących, takich jak np. Urzędy Pracy, które przy rekordowo niskim bezrobociu powinny skupić się właśnie na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych wszystkich zainteresowanych osób – nie tylko bezrobotnych, ale również pracujących, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i podejmować pracę m.in. w przyszłościowej branży jaką z pewnością jest transport.

Na zakończenie, po omówieniu najistotniejszych problemów aktualnej sytuacji branży transportowej Biuro Rzecznika MŚP zdeklarowało się, że zajmie się tematem obniżenia akcyzy i wprowadzenia limitów na wwóz paliwa ze Wschodu. 

Posiedzenie zespołu było transmitowane na żywo w portalu Facebook.com