Tag: rzecznik przedsiębiorców

Transport a koronawirus – pytania i odpowiedzi

W związku z mnożącymi się wątpliwościami dotyczącymi transportu drogowego w obliczu stanu epidemicznego i interwencją w tej sprawie Biura Rzecznika MSP, jak się dowiedzieliśmy, już jutro mają zostać wydane stosowne objaśnienia na rządowej stronie gov.pl/koronawirus. Na dzień dzisiejszy udało nam się uzyskać nieoficjalne odpowiedzi do części pojawiających się pytań (nie są to zatem objaśnienia wiążące i powinniśmy je traktować jako wskazówkę przy interpretacji).

Kierowcy nie zostaną objęci kwarantanną nawet wtedy, jeśli pracowali na obszarze szczególnie zagrożonym epidemią (jeśli oczywiście przejdą pomyślnie badania na granicy).

Kierowcy realizujący przewozy w ramach tzw. „podwójnej” obsady będą przepuszczani przez granicę, niezależnie od pochodzenia i nie będą przechodzić kwarantanny.

Wszyscy kierowcy pracujący przy przewozie będą mogli przekraczać polską granicę i nie przechodzić kwarantanny niezależnie od pochodzenia swojego i przedsiębiorstwa dla jakiego prowadzą przewóz.

Przekroczenie granicy musi być związane z przewozem, lecz nie musi być przewozem towarów w dosłownym rozumieniu. Czyli kierowca wracający prywatnym autem po rozładunku (na przerwę, weekend) albo jadący nim na załadunek będzie mógł przekroczyć granicę bez kwarantanny. Wskazane byłoby jednak aby był wstanie to udowodnić.

Kierowcy obcokrajowcy, będący niezawodowo poza Polską, nie zostaną wpuszczeni do Polski, jeśli ich przyjazd nie będzie związany z przewozem. Ci, którzy mają prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce zostaną wpuszczeni, ale raczej nie unikną kwarantanny.

Za decyzję związane ze sprawdzaniem temperatury kierowcy (np. uznanie temperatury za znacznie podwyższoną), każdorazowo indywidualnie odpowiada dany inspektor sanitarny.

Za mienie firmy odpowiada przedsiębiorca, to on także ma za zadanie je odpowiednio zabezpieczyć (np. zdezynfekować jeśli jeździł w nim kierowca zakażony). Jeśli kierowca zostanie wysłany z jakiegoś powodu na kwarantannę, to po jej odbyciu może wrócić do pracy jako kierowca na normalnych zasadach.

Posiłki kierowcy mogą spożywać wyłącznie „na wynos”. Sanitariaty dla kierowców będą funkcjonować normalnie.

Nierozstrzygnięta jest kwestia ew. wydłużenia czasu pracy, w sytuacji jeśli upłynął on ze względu na kolejkę na granicy. W obecnym stanie prawnym nie jest to możliwe, jeśli jednak kolejki będą zbyt długie i takowy problem zaistnieje to zgodnie z uzyskanymi informacjami Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców gotowe jest do podjęcia dialogu z Ministerstwem Rozwoju w tej sprawie.

Relacja z VI Posiedzenia Rady Przedsiębiorców z udziałem PITD

17 października br., podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, odbyło się VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, który przynależy do Zespołu Roboczego ds. Transportu, jednej ze 155 organizacji wchodzących w skład Rady Przedsiębiorców.

Myślę, że każdy z nas chce, aby sytuacja przedsiębiorców i Krajowej Administracji Skarbowej była w Polsce na takim poziomie, jaki jest u naszych sąsiadów z zachodu – rozpoczął spotkanie Adam Abramowicz. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaznaczył, że aby doszło do zmian, potrzebna jest wzajemna współpraca. – Praktyka wskazuje, że nie tylko Ministerstwo Finansów, ale przede wszystkim wy jesteście kluczem do dobrych zmian w Polsce! – podkreślił.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia filmu o działalności Zespołów Roboczych, których zadaniem jest wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowanie sytuacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadku wymagających interwencji oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

Głównym tematem poruszonym podczas obrad była kwestia stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Dr Radosław Bulejak, ekspert Business Center Club i przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Podatków i danin quasi-podatkowych w Radzie Przedsiębiorców, przywołując sześć podstawowych zasad wynikających z ustawy o Prawie przedsiębiorstw zaprezentował przypadki naruszeń, do jakich zaliczył m.in. długość postępowań kontrolnych. – Z danych statystycznych Ministerstwa Finansów wynika, że ponad 4500 postępowań kontrolnych trwało powyżej dwóch lat. To zdecydowanie za długo – podkreślił dr Radosław Bulejak. Jego zdaniem dobre rezultaty przyniosłoby wprowadzenie zespołów zajmujących się oceną zasadności wszczynania postępowania podatkowego, wydawania decyzji, składania skarg kasacyjnych na poziomie Izb Administracji Skarbowej oraz losowe przydzielenie spraw do oceny dwóm niezależnym osobom z tych zespołów, ewentualnie trzeciej w przypadku rozbieżności w ocenie.

Ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa Jerzy Martini dodał, że w systemie oceny urzędników skarbowych kluczowe są kadry. – Bez istotnej zmiany funkcjonowania kadr nic się nie zmieni. O ile skarbówka dosyć skutecznie eliminuje oszustów spośród przedsiębiorców, o tyle w drugą stronę, niestety ,,czarne owce” dosyć nieźle funkcjonują w administracji i nie ma zbytnio pomysłu na to, co z nimi zrobić. Stąd pomysł, aby wprowadzić pewne mechanizmy, które premiowałyby właśnie pozytywne i zgodne z prawem działania Adminsitracji Skarbowej, a z drugiej piętnowały działania negatywne – mówił Martini.

Do wypowiedzi, w imieniu całego resortu – zarówno Ministerstwa Finansowego, jak i Krajowej Administracji Skarbowej – odniósł się dr hab. Leszek Bielecki, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Wskazał, że widzi dużo większą przestrzeń na to, by naczelne zasady, które wyrażone są w Konstytucji Biznesu, a które notabene w znacznej części pokrywają się z zasadami juz zawartymi w ordynacji podatkowej, były bardziej wyartykułowane tak w stanowieniu prawa, jak i jego stosowaniu.

Uczestników posiedzenia zaciekawił także temat reprezentacji interesów MŚP w Brukseli. – 70 proc. obowiązującego w Polsce prawa zależy od tego, co dzieje się w Unii Europejskiej. To co w Unii Europejskiej określane jest jako SME (ang. Small and medium-sized enterprises), czyli nasz odpowiednik MŚP jest mocno w Brukseli reprezentowany przez inne państwa, tym lepiej, że zdecydowaliśmy się dołączyć – mówił Grzegorz Piątkowski, Dyrektor Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków w Biurze Rzecznika. Siedziba reprezentacji, która swoją działalność w Brukseli rozpocznie z dniem 3 listopada, znajduje się w dotychczasowej siedzibie polskiego centrum lobbingowego Business&Sience Poland, przy Rue Belliard 40. Piątkowski wyjaśnił na czym polegać będzie praca naszych reprezentantów w Brukseli. – Po pierwsze na informacji, abyśmy wiedzieli dokładnie co i kiedy się odbywa i na jakie ewentualne zagrożenia warto być przygotowanym – tłumaczy. Kolejnymi kwestiami są: inicjowanie korzystnych zmian i blokowanie tych niekorzystnych.

Pod koniec spotkania Rzecznik MŚP wręczył zaproszonym na konferencję organom Administracji Skarbowej pamiątkowe, oprawione pięć zasad Konstytucji Biznesu. – Konstytucja Biznesu to zespół ustaw, z którego ducha wynika zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada rozstrzygania niejasności, których nie da się usunąć na korzyść przedsiębiorcy, zasada pewności prawa i zasada proporcjonalności. Te i kilka innych zasad będziemy wprowadzać w życie! – podsumował VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP Adam Abramowicz.